İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

MİTAŞ Grup Şirketleri olarak her türlü faaliyet ve işlemimizde sektörün etik - mesleki ilkelerine ve profesyonel davranış kurallarına uyarız. Birleşmiş Milletler'in Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katılarak taahhüt ettiğimiz gibi, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve temiz toplumla ilgili evrensel ilkelere tam uyum sağlar, içselleştirdiğimiz bu ilkelerin tüm paydaşlarımız tarafından da uygulanması için gerekli hassasiyeti gösteririz. Toplumun gelişmesine ve çevrenin korunmasına destek veririz.

Temel ilkelerimiz, her türlü işlem ve davranışımızda bizlere yol gösterir.

Dürüstlük: Çalışma ve faaliyetlerimizde, tüm paydaşlarımız ve diğer taraflar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalırız.

Güvenilirlik: Müşterilere ve diğer tüm paydaşlarımıza açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunarız.

Tarafsızlık: Paydaşlarımıza cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşmaz, hiçbir koşul ve şartta ayrımcılık yapmayız.

Uygunluk: Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyarız.

Saydamlık: Sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, müşterileri ve kamuyu tam, doğru ve zamanında bilgilendiririz.

Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Çevreye Saygı: Tüm çalışma, uygulama ve yatırımlarında Şirketlerimizin imajı, faydası ve karlılığı ile birlikte toplumsal fayda, sektörün geliştirilmesi, ürdürülebilirliğin sağlanması ve sektöre olan güvenin sürdürülmesi hususlarını gözetir, çevre, tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyarız.

Tutum ve çalışmalarımızda uymamız gereken kuralların, bunlarla sınırlı olmadığını ve tüm etik kuralların yazılı hale getirilmesinin mümkün olmadığını biliriz. Burada yazılı olmayan bir durumla karşılaştığımızda, temel ilkelerimiz ışığında davranır, emin olamadığımız durumlar için de üstlerimize danışırız.

Şirketlerimizin başarısının ve itibarının korunması için bir bütün olarak etik ilkelere uymamız gerektiğini biliriz. Birimizin bile etik ilkelere aykırı davranışı, paydaşlarımız nezdinde güvenilirliğimizi ve çalışmalarımızı etkileyebilir. Bu nedenle, etik ilkelerimize aykırı bir davranış veya işlem ile karşılaştığımızda veya bu yönde bir şüphemiz oluştuğunda, aykırılıkları üstlerimize mutlaka bildiririz. Bu, etik ilkelere uygun davranmak kadar önemlidir.

Volkan KARABAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı

ETİK İLKELERİMİZ

1 - Toplumsal Yararın Gözetilmesi, Temiz Toplum, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

İnsan Hakları

Herkes, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen; yaşama, hür olma, güvenlik içinde bulunma, işkence ve kötü muamele görmeme, eşit ve adil yargılanma, özel hayatın gizliliği, yerleşme ve seyahat etme, evlenme, mülkiyet edinme, düşünme ve düşüncelerini açıklama, genel ve eşit oy ile kamu yönetimine katılma, örgütlenme, kamu hizmetlerinden eşit yararlanma, adil ve eşit şartlarda çalışma, dinlenme ve ücretli izin, sosyal güvenlik, adil ve eşit öğrenim görme, bilimsel, sanatsal ve kültürel faliyetlere katılma ve bu faaliyetlerden faydalanma, din ve vicdan hakları gibi temel insan haklarına sahiptir.

Kendi faaliyetlerimizde, tedarik zincirimizde ve ürünlerimizde, kölelik, zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, insan kaçakçılığı ve işyeri istismarı dahil olmak üzere insan hakları ihlallerini kesinlikle yasaklarız.

Bu kapsamda, insan haklarına saygı birinci önceliğimizdir.

Çalışma Koşulları

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamına önem veririz.

Zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğine tolerans göstermeyiz.

Çalışanlarımızı ırk, cinsiyet, inanç, din, etnik köken, siyasi görüş, yaş, engellilik hali vb. konularda ayrımcılık ve tacize maruz bırakmayız.

Paydaşlarımızın da yukardaki konulara önem vermesini sağlamak için en iyi çabamızı gösteririz.

Çevre

Doğal kaynakların verimli kullanılması ve süreçlerimizden kaynaklanan atıklarımızın mümkün olabilecek en az düzeye indirilebilmesi için çalışmalar yürütürüz.

Çevresel yasa ve yönetmeliklere tam uyarız. Paydaşlarımız arasında bu konuda duyarlılığın geliştirilmesini teşvik ederiz. Çalışmakta olduğumuz işletmelerin bu konuda gereken önlemleri almasını talep ederiz.

Çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız için geri dönüşüm ve yeniden kullanım faaliyetlerini desteklemek ve bu konuda farkındalığın geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yaparız.

Sera gazı emisyonlarının düşürülmesini sağlamak için uluslararası işbirlikleri yaparak şeffaflık politikalarını destekleriz.

Tedarikçilerden alınan hizmet ve servislerin seçiminde topluma ve çevreye daha duyarlı faaliyet / üretim sistemleri ile çalışan tedarikçileri tercih ederiz.

Temiz Toplum, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına Uyum

Rüşvet ve yolsuzluğun her türlüsünün Şirketlerimiz tarafından kabul edilemez olduğunu ilgili kurumlarla olan ilişkilerimizde açıkça belirtir, uyuşturucu ve kumar amaçlı girişimleri finanse etmeyiz.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamızın amacının Şirketlerimizin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyum sağlanması olduğunu biliriz ve bu politikaya uyum konusunda gereken özeni gösteririz.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamızın; Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm çalışanlarını, bağlı ortaklık ve iştiraklerimizi ve çalışanlarını, yasal mevzuat ile düzenlenmiş destek hizmetleri de dahil olmak üzere dış hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Şirketlerimiz adına görev yapan kişi ve kuruluşları kapsadığını biliriz.

Topluma Katkı

Sürdürülebilir gelişme ve toplumsal katılım ilkesinin bir uzantısı olarak, içinde bulunduğumuz fiziksel ve sosyal çevrenin gereksinimleri ve talepleri doğrultusunda toplumsal katılım uygulamalarını hayata geçirir, kültür, sanat, eğitim gibi alanlarda sosyal sorumluluk projeleri geliştiririz.

Sürdürülebilir Satınalma

Malzeme ve hizmet satınalma ihtiyacımızın karşılanması için sosyal ve çevre dostu faaliyet/üretim sistemleri olan tedarikçileri tercih ederiz.

Tedarikçilerimizin bizimle adil ve etik temelli bir ilişki içinde bulunmasını ve bu dokümanda yazılı ana sürdürülebilir prensiplerimize uymasını bekleriz.

2 - Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Dürüstlük, Saydamlık ve Güvenilirlik

Müşterilerimizi,kendi haklarına ve yükümlülüklerine ilişkin olarak tam, doğru ve zamanında bilgilendiririz.

Müşterilerimize kullandıkları ürün ve hizmetlerle ilgili dikkat etmeleri gereken unsurları, sağlayacakları faydaları, maliyetleri ve olası riskleri açıklıkla ve zamanında anlatırız.

Müşterilere açık ve net açıklamalar yapmaya, müşterilerin anlamayacağı teknik terimler kullanmamaya özen gösterir ve abartılı, yanıltıcı ifadeler kullanmayız.

Müşterilere ürün ve hizmetler ile ilgili, yerine getiremeyeceğimiz sözler vermez, verdiğimiz sözleri yerine getirir ve güvenilirliğimizin zedelenmesine mahal vermeyiz.

Hiçbir şekil ve şartta müşterilere eksik veya hatalı bilgi vermez, müşteri haklarını ihlal anlamına gelebilecek her türlü davranış ve tutumdan uzak dururuz.

Müşterilerimize kaliteli hizmeti sunmak olduğunun bilincindeyizdir, müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru şekilde anlamak ve bunlara doğru çözümler üretmek için çalışırız.

Tarafsızlık

Müşterilerimiz arasında ırk, cinsiyet, inanç, din, etnik köken, milliyet, siyasi görüş, yaş, engellilik hali, medeni hal, cinsel eğilim vb. konularda fark gözetmez; müşterilerimize yasal çerçeve içerisinde eşit ve yansız hizmet veririz.

Müşterilerimizle dini, siyasi, etnik vb. tartışmalara girmeyiz.

Müşteri Şikayetleri

Müşteri işlem ve taleplerinin, yetki ve sorumluluklarımızın dışında veya yeterince bilgi sahibi olmadığımız alanlar ile ilgili olması durumunda, konuyu diğer yetkili kişi veya birimlere aktarırız.

Müşterilerimize en iyi hizmeti verir, gerçekleştirilen işlemlerde müşteri şikayeti oluşmaması için azami özen gösteririz.

Müşteri şikayetlerinin en hızlı biçimde çözülmesini sağlamaya çalışır ve tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alırız.

Yasalara ve Düzenlemelere Uyum

İlgili olduğumuz tüm kanunlara ve kurallara tam uyum sağlamamız gerektiğini biliriz.

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması ile Mücadele

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin kurum politikamız gereği; karapara aklamak, terörün finansmanı ve diğer suçlarla mücadele konusunda yasal yükümlülüklerimizin ve sosyal sorumluluğumuzun farkındayızdır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İş Birliği Yapılması

Resmi mercilerle olan ilişkilerimizde dürüstlük, hesap verebilirlik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder, mevzuat gereği kontrol ve denetim amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında iletilmesine özen gösteririz.

3 - Medya, Kamu ve Şirket Dışı Kurum ve Şahıslarla İlişkiler

Mitaş Markası ve Şirket İsminin Kullanımı

Mitaş markası ve Şirketlerimizin isimlerinin grubumuzun en değerli varlıklarından biri olduğunu biliriz.

Mitaş markası ve şirketlerimize ait tüm diğer markaların kullanımı ile ilgili kural ve uygulamaları bilir, adını, logosunu, ticari markasını genel kural olarak işimiz dışında kullanmayız.

Çalışma ve davranışlarımızla markalarımızın itibar kaybına sebebiyet vermeyiz.

Yazılı ve Görsel Medya

Görevimizle ilgili olmayan, sosyal / kişisel hayata ilişkin talepleri, Mitaş ve Şirketlerimizin ismini kullanmadan yanıtlarız.

Internet ve Sosyal Medya

Internet ve sosyal medyayı kullanırken Şirketlerimizi temsil ettiğimizi unutmaz ve Şirketlerimizi küçük düşürücü ve itibarını sarsıcı hiçbir bağlantı içinde bulunmayız.

Telif hakları, adil kullanım gibi düzenlemelere uygun şekilde davranır, yasalara ve mevzuata aykırı veya suç unsuru içeren yazılı ve görsel içerikleri paylaşmayız.

Şirket Dışı Kurum ve Şahıslar

Görevimiz nedeniyle ya da eğitim amaçlı olarak katılmamız sağlanan konferans, panel, seminer vb. organizasyonlarda, yetkili birimin bilgisi ve izni olmadan, Şirketlerimiz adına herhangi bir görüş beyan etmez, gizli bilgileri paylaşmayız.

Mesai saatleri dışında katıldığımız eğitim, kurs, konferans, seminer, panel vb. organizasyonlarda gizli bilgileri paylaşmaz; gerçekleştirdiğimiz görüşme ve konuşmalarda, kendi fikir ve görüşlerimizin Şirketlerimize aitmiş gibi algılanmasına izin vermeyiz.

Meslek Kuruluşları ve Diğer Firmalarla İlişkilerimiz

Müşteri ve diğer firmaların sırrını ihlal etmemek kaydıyla, mevzuat ve Şirketlerimizin prensipleri çerçevesinde meslek kuruluşlarıyla doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bilgi alışverişinde bulunuruz.

Serbest pazarlara ve bu pazarlardaki ürün ve araçların fiyatlarına müdahalede bulunulmasının ya da bu pazarlardaki rekabetçi ortamın bozulmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu biliriz.

İlan ve reklamlarımızda, yasal düzenlemelere ve genel ahlaka uygun, dürüst ve gerçekçi davranır, diğer firma ya da ürün ve hizmetlerini kötüleyen nitelikte ifade ve ibarelere yer vermez, saygınlığını ve itibarını zedeyelebilecek her türlü hareketten kaçınırız.

Çalışan istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınırız.

4 - Şirket Varlıklarının Korunması

Müşterilerimizin ve Şirketlerimizin bilgileri en önemli varlıklarımızdandır. Faaliyetlerimizin devamlılığının sağlanması ve performansımızın sürdürülebilmesi için, bu bilgilerin gizliliğinin korunması ve yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi gerekmektedir. Gizlilik ve bilgi güvenliği, aynı zamanda yasal düzenlemelerin de bir gerekliliğidir ve ihlali yasal yaptırımlara tabidir. Bilgi iletişim kanallarının çok geliştiği bu dönemde, bilgilerin güvenliğini sağlamak için daha hassas davranmamız gerekmektedir.

Müşteri Bilgileri

Konumumuz nedeniyle sahip olduğumuz müşteri bilgilerini amacı dışında kullanmayız.

Müşteri bilgilerinin gizliliğinin sağlanması konusundaki sorumluluklarımızı bilir, bu bilgilerin güvenliğini sağlar ve kanunen yetkili kılınan kişi ve kurumlar haricindeki kişi ve kuruluşlarla paylaşmayız.

Paydaşlarımızın Bilgileri

Çalışanlarımıza ait kişisel ve çalışma bilgilerinin gizliliğine önem verir, bu bilgilere yetkisiz kişilerin erişmemesi için gerekli tedbirleri alırız.

Tedarikçilerimize, proje ve iş ortaklarımıza, diğer paydaşlarımıza ilişkin bilgilerin özel ve gizli olduğunu bilir, yetkisiz kişilerle bu bilgileri paylaşmayız.

Risklerden Korunma

En önemli unsurlarından birinin etkin risk yönetimi olduğunun bilincindeyizdir. İşlemlerimizin olası sonuçlarını ve üstlendiğimiz riskleri değerlendirir, faaliyetlerimizin genel risk politikaları ve risk yönetim esasları ile uyumlu olmasına özen gösteririz.

Tüm yazışmalarımızda genel nezaket kurallarına, profesyonel iş yaşamının gerekliliklerine, toplumsal normlara ve etik ilkelerimize uygun davranırız.

Çıkar Çatışması

Çıkar çatışması; çalışanların, yakınlarının veya ilişkisi olduğu kişi, firma ve kuruluşların Şirketlerimiz ile olan ilişkilerinde bir görev ya da rol üstlenmesi ve bundan dolayı çalışanın kişisel menfaatinin / görevinin, Şirketlerimizin menfaati ile uyuşmaması veya bu yönde bir algının oluşması olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan yola çıkarak;

 • İş dışı faaliyetler,
 • Kurumsal fırsatlar,
 • Taraflarla iş ilişkileri,
 • Kişisel iş ilişkileri,
 • Hayır işleri, yardım ve katkılar,
 • Hediye kabulü,
 • Siyasi faaliyetler ve maddi katkılar

alanlarında belirlenen temel ilkelere uyarız. Ancak, çıkar çatışmasına neden olabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumların bunlarla sınırlı olmadığının da bilincindeyizdir. Bu nedenle her işlem ve davranışımızın;

Başkaları tarafından çıkar çatışması olarak algılanma olasılığını, ortaya çıkması durumunda

 • Hem kişisel olarak bizlerin, hem de Şirketlerimizin zor durumda kalıp kalmayacağını,
 • Tarafsızlığımızı etkileyip etkilemeyeceğini veya etkilemese bile bu şekilde algılanıp algılanmayacağını,
 • Paydaşlarımızı olumsuz etkileyip etkilemeyeceğini,
 • Görev ve sorumluluklarımızı olumsuz etkileyip etkilemeyeceğini değerlendiririz.

Hayır İşleri, Yardım ve Katkılar

Ticaret Odası, Borsa gibi mesleki kuruluşlar ile kar amacı taşımayan dernek, vakıf, kooperatif vb. yerlerde görev alabiliriz, ancak bu görevlerimiz sırasında Şirketlerimizin adını, imkanlarını ve görevlerimizi hiçbir şekilde kullanmayız.

Müşterilerden veya diğer çalışanlardan dernek veya çeşitli kuruluşlar adına da olsa, kesinlikle bağış veya benzeri taleplerde bulunmayız.

Yapılacak yardım ve bağışlar için yetkili makamların izninin bulunması gerektiğini biliriz.

Hayır kurumlarına yapılacak kişisel bağışlarımızın gizli, gönüllü ve işimizle ilişkilendirilmeye-cek nitelikte olmasına özen gösteririz.

Hediye Kabulü

Müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve diğer kişi ve kurumlardan; maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyeler dışında kesinlikle hediye kabul etmeyiz. Özellikle, işe dair alacağımız kararlarla ilgili taviz vermemizi sağlar görünümde herhangi bir hediyeyi almayız.

Siyasi Faaliyetler ve Maddi Katkılar

Hiçbir siyasi partide ve uzantısı olan kuruluşlarda aktif olarak görev almaz, bunlara maddi destek anlamına gelebilecek her türlü davranıştan kaçınırız.

Ayrımcılık ve Taciz

Bir çalışanın ırk, cinsiyet, inanç, din, etnik köken, siyasi görüş, yaş, engellilik hali vb. konularda ayrımcılık ve tacize maruz kalmasına izin vermeyiz.

Herhangi bir çalışana görev, yetki ve sorumluluğu ile bağdaşmayacak biçimde şahsi işlerimizi yaptırmayız.

Kariyer konusunda ilerlemenin yetenek ve performansa dayandığını bilir, buna uygun davranırız.

İşyerinde duygusal tacize sebebiyet vermeyiz.

İşyerinde Güvenlik ve İş Sürekliliği

Çalışanlar olarak iş yerindeki güvenliğin sağlanması amacıyla tüm sağlık ve emniyet politikalarına uyma konusunda azami gayret gösteririz.

İş sürekliliğini kesintiye uğratacak yangın, doğal afet, kriz veya acil durumlar halinde, pazar ve müşteri ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edilebilmesine ve iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olarak İş Sürekliliği prosedürleri kapsamında, acil durum planlarını, varsa bu kapsamdaki sorumluluklarımızı bilir ve gerekli hallerde uygularız.